Regulamin usługi

02.08.2021

Qtravel.ai – Regulamin usługi

I. Wprowadzenie

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem https://www.qtravel.ai.
 2. Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu lub Polityki Prywatności, nie powinien korzystać z Usług Serwisu.
 3. Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy a także na żądanie Użytkownika, w sposób umożliwiający Użytkownikowi wyświetlenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

 

II. Definicje

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
 2. Formularz kontaktowy – oznacza formularz, za pomocą którego Użytkownik składa zapytanie lub prośbę o kontakt i rozmowę.
 3. Informacja handlowa – oznacza informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
 5. Newsletter – oznacza wiadomość rozpowszechnianą za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającą informacje handlowe.
 6. Cookies – oznacza pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Użytkownika lub zapamiętania historii działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie.
 7. Polityka Prywatności – dokument opisujący sposób przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przez Usługodawcę.
  Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.qtravel.ai, będący własnością Usługodawcy.
 9. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę, obejmujące w szczególności bezpłatny dostęp do materiałów zbieranych w związku z prowadzeniem Serwisu oraz otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje marketingowe, w szczególności informacje handlowe dotyczące produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi, tj. Q&Q Sp. z o.o. zarejestrowana w Gdańsku (80-175), ul. Jabłoniowej 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347581 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5833091911, REGON Numer Rejestru) 220945813, kapitał zakładowy 334 000,00 zł, e-mail: [email protected].
 12. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

III. Zasady ogólne

 1. Usługodawca może świadczyć Usługi oraz prowadzić inną działalność informacyjną, handlową lub reklamową za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich innych praw im przysługujących,
  3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników i innych osób,
  4. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w celu ich dozwolonego użytku.
 4. Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym naruszeniu ich praw w związku z korzystaniem z Serwisu.
 5. Użytkownicy mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu (rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług), w szczególności jeśli nie akceptują zmian niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności lub dokonanych w Serwisie modyfikacji.
 6. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem Usługodawcy, a także w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 7. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz danych zabronionych, rozumianych jako treści zabronione przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, a także jako treści powszechnie uznawane za obraźliwe, niestosowne społecznie, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach Serwisu jest niedozwolone.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za dane, materiały i informacje publikowane przez niego w Serwisie.
 9. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ewentualnych kosztów transmisji danych wynikających z umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz zakresu takiej transmisji danych.
 10. Usługodawca nie zamieszcza w Serwisie ofert składanych w formie elektronicznej.

IV. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Usług oferowanych w Serwisie Użytkownik musi spełnić wymagania techniczne wskazane w niniejszym punkcie.
 2. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet.
 3. Do prawidłowego korzystania z Usług wymagana jest instalacja zaktualizowanej wersji przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari) z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
 4. Prawidłowe korzystanie z Usług możliwe jest jedynie po spełnieniu wymagań technicznych wskazanych w ust. 2-3 powyżej. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu Usług powstałe w związku z niespełnieniem przez Użytkownika ww. wymogów.
 5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje Użytkownika, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 6. Użytkownik nie powinien używać komputera oraz jakiegokolwiek innego urządzenia pozwalającego na korzystanie z Usług niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
 7. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania, w związku z czym zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności do Serwisu. Przerwy w dostępie do Serwisu mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w jego działaniu. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

V. Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość przesłania Usługodawcy zapytania z prośbą o kontakt i rozmowę.
 2. Korzystanie z Usług przez Użytkownika możliwe jest poprzez dokonanie przez niego następujących czynności:
  1. wypełnienia Formularza kontaktowego;
  2. zaakceptowania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. wyrażenia zgody na otrzymywanie na podany w Formularzu kontaktowym adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji elektronicznych;
  4. naciśnięcia na przycisk „ Wyślij”.
 3. Usługodawca może żądać od Użytkownika dodatkowych dokumentów i udzielenia informacji w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika lub uprawnienia do reprezentowania danego podmiotu.
 4. Korzystanie z Serwisu nie jest bezpośrednio związane ze świadczeniem usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zaś podjęcie przez Usługodawcę działań uzależnione jest od zawarcia osobnej umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, w której ustalone będą wzajemne zobowiązania, wynagrodzenie Usługodawcy oraz inne istotne warunki konieczne do podjęcia działań przez Usługodawcę.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca przesyła zlecenie do Użytkownika, w celu jego akceptacji oraz podpisania, uznaje się, że jest to oferta zawarcia umowy o świadczenie usług na warunkach określonych w zleceniu. Oferta taka jest ważna w okresie 7 dni od dnia jej wysłania przez Usługodawcę, a po upływie tego czasu wygasa. W przypadku gdy Użytkownik złoży kontrofertę, do zawarcia umowy konieczna jest jednoznaczna akceptacja warunków kontroferty przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia lub powołania się na fakt współpracy z Użytkownikiem.

VI. Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług z Użytkownikiem korzystającym z Serwisu zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna Serwisu poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron www zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje w sytuacjach opisanych w pkt X Regulaminu.

VII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług/rozwiązania Umowy z powodu naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia w sprzęcie Użytkownika, które mogą mu uniemożliwiać skorzystanie z Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań osób trzecich podających się za Użytkownika.
 5. Podanie błędnych lub niepełnych danych przez Użytkownika może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją Usług, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. decyzje lub działania, jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
  2. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,
  3. szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,
  4. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie,
  5. poprawność i aktualność danych zawartych w materiałach i treściach opublikowanych w Serwisie oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
  6. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.
 7. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 8. Żadna ze stron nie odpowiada wobec drugiej strony za utracone korzyści.

VIII. Prawa autorskie

 1. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub osób trzecich.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników jakichkolwiek elementów graficznych stanowiących przedmiot praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanej w Regulaminie lub za uprzednią, pisemną zgodą Usługodawcy.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie praw autorskich Usługodawcy stanowi naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zawartość Serwisu tworzy bazę danych podlegającą ochronie wynikającej z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 5. Zakazane jest publiczne udostępnianie w Internecie i innych sieciach telekomunikacyjnych lub komputerowych danych zawartych w Serwisie tworzących bazę danych.
 6. Zakazane jest pobieranie lub wtórne wykorzystywanie w jakimkolwiek celu istotnej części bazy danych zawartej w Serwisie.

IX. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłaszania zastrzeżeń dotyczących Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług w formie reklamacji.
 2. Reklamacje można składać pisemnie, poprzez przesłanie reklamacji na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w pkt II Regulaminu, albo elektronicznie na adres: [email protected].
 3. W celu szybkiego rozpatrzenia reklamacji zaleca się, aby Użytkownik wskazał w niej takie informacje jak w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, oraz swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać przesłana odpowiedź.
 4. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, może się zwrócić do Użytkownika o jej uzupełnienie, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia.

X. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Rozwiązanie Umowy w przypadku Użytkownika niezgłoszonego (nieprzesyłającego Formularza kontaktowego) w Serwisie następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 4. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania przez Usługodawcę innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

XI. Newsletter

 1. Użytkownikom, którzy wyrazili na to uprzednią zgodę, Usługodawca przesyła drogą elektroniczną informacje handlowe. Informacja handlowa dotyczy w szczególności usług świadczonych przez Usługodawcę, oraz zmian w Serwisie.
 2. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Lub za pośrednictwem linku udostępnionego Użytkownikowi w każdym newsletterze przesyłanym przez Usługodawcę.

XII. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie m.in. w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do orzeczeń, postanowień, lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. zmiany zakresu Usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w szczególności związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  4. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. W terminie 7 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu, Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail: [email protected]. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 4. W przypadku nieakceptowania zapisów Regulaminu Użytkownicy są zobowiązani do niekorzystania z Usług Serwisu.
 5. Zmiany Regulaminu nie wywołują skutków w zakresie praw nabytych przez Użytkownika przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 6. na to zgodę. • Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

XIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Q&Q Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175), przy ul. ul. Jabłoniowa 20.
 2. Usługodawca chroni prywatność Użytkowników zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie Plików Cookies, określa Polityka Prywatności.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania z Serwisu.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Regulaminem, a także informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: [email protected].
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian funkcjonalności Serwisu poprzez rozbudowanie ich o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników oraz modyfikację istniejących już funkcjonalności, w tym prawo do ich wycofania. Zmiany Usług są publikowane na stronie Serwisu i nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie ponadto prawo do zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu.
 5. eżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 6. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 7. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
 9. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami. In the case of Users who are consumers, any disputes related to the performance of the Agreement shall be settled by the court having jurisdiction in accordance with the provisions of the law.
 10. Użytkownik będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń względem Usługodawcy. Może m.in. zwrócić się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów). Bezpłatny numer kontaktowy do Federacji Konsumentów to +48 800 007 707.
  Regulamin obowiązuje od dnia: 18 Marzec 2021.