Postępowanie przetargowe

Miejscowość, dnia 30.03.2023 r.

Nr postępowania: QQ/1/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Q&Q Sp. z o.o.

Ul Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk

NIP 5833091911 

REGON 220945813

KRS 0000347581

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym” w projekcie „µGranty B + R dla przedsiębiorstw” stanowiącymi załącznik do umowy o powierzenie grantu, której wzór stanowi załącznik do regulaminu projektu „µGranty B + R dla przedsiębiorstw” oraz na podstawie niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Q&Q Sp. z o.o., jako podmiot realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o powierzenie grantu z Excento sp. z o.o. nr 73/02/2022, zaprasza do złożenia oferty na „Przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania modelu rekomendacyjnego” na potrzeby Q&Q Sp. z o.o. realizowany w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu rekomendacji ofert turystycznych, który będzie uwzględniał zarówno zachowanie użytkownika w serwisach tur. (np: wyszukiwane oferty), jego cechy, jak i zachowanie użytkowników o podobnych preferencjach (na podstawie unikalnych danych o wyszukiwaniach użytkowników gromadzonych przez QQ Sp. z o.o.), podobieństwo między ofertami oraz podobieństwo między zapytaniem użytkownika a ofertami. Wykorzystana zostanie koncepcja Learning To Rank (LTR) stosowana w systemach wyszukiwania informacji.

Prace badawcze przewidują:

1. I etap projektu (okres 01.04.2023 – 20.04.2023) – Opracowanie architektury środowiska badawczego:
analizy dostępnej wiedzy (analiza istniejących modeli rekomendacyjnych, z uwzględnieniem modeli dla branży ecommerce, analiza zachowania użytkowników w serwisach turystycznych na podstawie badań rynkowych, badań naukowych i danych gromadzonych przez systemy Wnioskodawcy),
Kamień milowy – Lista co najmniej 3 istniejących modeli LTR na podstawie przeprowadzonej analizy wiedzy

1.1. przygotowania środowiska badawczego (w tym danych źródłowych, próbek danych, narzędzi i bibilotek machine learning i deep learning, istniejących bibliotek rekomendacyjnych w celu weryfikacji ich skuteczności na danych turystycznych),
Kamień milowy – Uruchomione środowisko badawcze zbierające dane o użytkownikach (próbka danych o użytkownikach z okresu co najmniej 1 tygodnia)

2. II etap projektu (okres 21.04.2023 – 15.05.2023) – Opracowanie zestawu cech wybranych jako dane wejściowe do algorytmu LTR:

2.1. identyfikacji cech charakteryzujących użytkowników turystycznych i przeprowadzenie badań wpływu istotności wyizolowanych cech na potencjał wykorzystania w modelowaniu profilu użytkownika,
Kamień milowy – Lista co najmniej 5 istotnych cech charakteryzujących użytkowników tur.

2.2. adaptacja algorytmów deep learning i przeprowadzenie badań na mniejszych zbiorach danych odpowiednio wyselekcjonowanych przy zastosowaniu wybranych metod klasyfikacji, analizy regresji, a także grupowania (analiza skupień),

Kamień milowy – Lista co najmniej 10 cech wybranych jako dane wejściowe do algorytmu LTR na podstawie wyników badań 3 algorytmów LTR

3. III etap projektu (okres 16.05.2023 – 31.08.2023) – Opracowanie modelu LTR gotowego do zaimplementowania w wyszukiwarce Wnioskodawcy:

3.1. budowa modelu rekomendacyjnego i porównanie go z istniejącymi rozwiązaniami w branży e-commerce, Kamień milowy – model LTR o parametrach Precision@10, Recall@10 co najmniej 60% 
precision@10 – co najmniej 70% wyników w zestawie 10 pierwszych wyników jest relewantne

recall@10 –  co najmniej  70% wszystkie relewantnych wyników znajduje się w 10 pierwszych rekomendacjach 

3.2.  zgromadzenie i udokumentowanie uzyskanych wyników badań, takich jak: wyniki wydajnościowe algorytmów, informacyjność cech, cechy wzbogacone (rich-features) wyznaczone przez algorytmy deep learning,

Kamień milowy –Dokumentacja zawierająca wyniki testów wydajnościowych, listę cech wejściowych do opracowanego algorytmu

3.3. identyfikacja kluczowych wniosków wraz z rekomendacją,

Kamień milowy – 3 kluczowe wnioski dotyczące budowy algorytmów LTR dla branży tur.

3.4. przygotowanie rekomendacji produkcyjnego wykorzystania algorytmu rekomendacyjnego dla branży tur.

Kamień milowy – Dokumentacja z opracowanymi co najmniej 5 rekomendacjami dotyczącymi uruchomienia algorytmu LTR w środowisku produkcyjnym

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem czas wykonania prac:
– Etap I (zadania 1.1 i 1.2) wyniesie 1 miesiąc
– Etap II (zadania 2.1 i 2.2) wyniesie 2 miesiące
– Etap III (zadania 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) – wyniesie 3 miesiące

Oczekiwane rezultaty prac to:

1. Raport zawierający takie elementy jak: opis problemu badawczego, zakres zaplanowanych prac niezbędnych do zrealizowania założeń problemu badawczego, dokładny opis przeprowadzonych prac, wyniki wraz z analizą.

2. model LTR wybrany na podstawie analizy i weryfikacji istniejących rozwiązań LTR, uwzględniający zestaw cech istotnych dla branży turystycznej i wytrenowany na danych testowych pochodzących z systemu wyszukiwania Wnioskodawcy.

3. Kod CPV przedmiotu zamówienia: 73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Rozdziału IV niniejszego zapytania ofertowego (informacje odnośnie zakazu osobowego lub kapitałowego).

2. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp , doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

b) Wiedza i doświadczenie Wykonawcy 

Posiada doświadczenie w realizacji prac o charakterze B+R oraz doświadczenie wdrożeniowo – doradcze w obszarze badań operacyjnych lub technologii informacyjnych, w co najmniej dwóch ze wskazanych tematów:

– budowy systemów rekomendacji treści,
– budowy systemów machine learning,
– budowy systemów Big Data dla branż e-commerce, e-travel lub podobnych, 

„Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o oświadczenie Wykonawcy wskazane w zapytaniu ofertowym stanowiące zał. nr 5, a w przypadku jego braku – przedkładanego na wezwanie do złożenia.”

c) Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować zapleczem laboratoryjnym i technicznych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zlecenia w postaci: 

– serwera z systemem kart GPU przeznaczonych do budowania modeli sieci głębokich.  

Dopuszczalna jest dzierżawa rzeczonego serwera.

„Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o oświadczenie Wykonawcy wskazane w zapytaniu ofertowym stanowiące zał. nr 6, a w przypadku jego braku – przedkładanego na wezwanie do złożenia.”

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zasoby kadrowe Wykonawcy spełniają warunki:

a. osoby posiadające stopień naukowy minimum doktora lub minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji działań w przedmiotowym obszarze jaki obejmuje: machine learning, systemy rekomendacji treści, systemy Big Data dla branży e-commerce, e-travel, lub podobne. Wymagana jest przynajmniej jedna osoba spełniająca wymagania.

b. udokumentowane kompetencje w co najmniej dwóch z wskazanych niżej obszarów:

– inżynieria języka naturalnego (IJN),
– zastosowania IJN w systemach działających w praktycznej skali,
– systemy wydobywania wiedzy (information retrieval)
– automatyczna klasyfikacji treści
– architektura aplikacji e-commerce/e-travel
– systemy Big Data
– systemy wyszukiwania informacji
– algorytmy Learning To Rank
– algorytmy rekomendacji treści
– uczenie maszynowe, uczenie maszynowe sztucznych sieci neuronowych 

Wymagana jest przynajmniej jedna osoba spełniająca wymaganie

„Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o oświadczenie Wykonawcy wskazane w zapytaniu ofertowym stanowiące zał. nr 7, a w przypadku jego braku – przedkładanego na wezwanie do złożenia.”

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

IV. INFORMACJE ODNOŚNIE ZAKAZU OSOBOWEGO LUB KAPITAŁOWEGO

1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającemu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i przedstawienia wspólnie z ofertą oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

V. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie niniejszym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA / UMOWY

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2023. Za zakończenie wykonania zamówienia traktuje się dzień przekazania Raportu oraz modelu LTR. Zakres raportu będzie określony w Umowie na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, którą należy podać w formularzu oferty stanowiącym  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.

3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki, koszty dostawy i ubezpieczenia. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić.

4. Zamawiający informuje, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).  jeśli dotyczy

5. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.

6. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

7. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstaw dokonywania płatności określony został we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 3  do zapytania ofertowego.

8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający będzie rozumieć każdy wadliwy wynik działania matematycznego ( rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
Za oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający uzna bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów , których poprawienie w żadnym wypadku nie prowadzi do merytorycznej zmiany oferty, są widoczne na pierwszy rzut oka bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy ustaleń, takie jak: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, ewidentny błąd rzeczowy.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:

„Oferta na Przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania modelu rekomendacyjnego.

2. Oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty po spełnieniu przez wykonawców wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena oferty brutto (C) – 100%.

2. Wartość punktowa dla kryterium cena oferty brutto (C) wyliczona będzie wg wzoru:

Pc=( Cn/Cb)*100 pkt

gdzie:

a) Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”

b) Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie

c) Cb – cena ocenianej oferty

d) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

3. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.

4. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty w przypadku jednakowej punktacji:

1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

6. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy:

1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

3. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami; 

2) została złożona po terminie składania ofert;

3) została złożona przez wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8) lub wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innej omyłki;

11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

4) w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt. 3 i 4 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

X. OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wzoru umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) przed zawarciem umowy właściwej w innych zapisów wzoru umowy o ile ich zmiana nie stanowi zmian istotnych określonych w rozdziale  XI pkt. 5;

2. Wszelkie zmiany zmian wzoru umowy muszą zostać skonsultowane i zaakceptowane przez Zamawiającego.

3. Zmiany wzoru umowy prowadzące do zmiany charakteru umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany zawartej z Wykonawcą umowy właściwej :

1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

2) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;

3) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

5. Za zmianę istotną należy rozumieć zmianę która zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
2)
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż:

a) na podstawie postanowień ujętych w rozdziale XI pkt. 4,

b) w wyniku połączenia, podziału , przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

6. Wszelkie zmiany umowy właściwej mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

XI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

W niniejszym zamówieniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XII.  INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, przez które należy rozumieć udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego, na usługi lub roboty budowlane, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

XIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na piśmie lub w drodze elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej, drogą elektroniczną ( e-mail).

1) Pisemnie, na adres: QQ Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk

2) Drogą elektroniczną na adres: agnieszka.kukalowicz@qtravel.ai 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana w/na https://www.qtravel.ai/ w dokumentacji postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający upubliczni zmienione zapytanie ofertowe ze wskazaniem treści zmienionej i datą dokonania tego upublicznienia. Jednocześnie Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian.

XIV. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca chcąc dokonać zmiany lub wycofana oferty musi złożyć na piśmie lub w drodze elektronicznej oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty. Ww. oświadczenie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Na pierwszej stronie Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć czy jego pismo dotyczy ZMIANY OFERTY czy WYCOFANIA OFERTY. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby umocowane do zmiany lub wycofania oferty.

2. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.

3. W razie dokonania zmiany zapytania ofertowego przez Zamawiającego, w razie gdy zmiana ta dotyczy zakresu zamówienia bądź innych istotnych warunków zamówienia mogących mieć wpływ na ofertę Wykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca składając ofertę uwzględniającą zmianę zapytania ofertowego po upublicznieniu zmiany zapytania ofertowego, wycofuje wcześniejszą ofertę złożoną przed upublicznieniem zmiany zapytania ofertowego.

XV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w formie pisemnej na adres Q&Q Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: agnieszka.kukalowicz@qtravel.ai 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego.

3. Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo jego złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym).

6. Termin składania ofert upływa o godz. 16.00 w dniu 07.04.2023r. Decyduje data wpływu do Q&Q Sp. z o.o.  lub data wpływu wiadomości email na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystania drogi elektronicznej).

XVI. WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERTY

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale III (Warunki udziału w postępowaniu), lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

XVII. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Niniejsze postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1913), powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, okresu gwarancji, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności.

2. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane. W powyższym przypadku Wykonawca musi wykazać w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Zamawiający zastrzega, że niniejsze Zapytanie ofertowe (ogłoszenie) stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Q&Q Sp. z o.o.  lub zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ((tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami). 

4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.

5. Zamawiający będzie rozpatrywał jedynie oferty, obejmujące cały przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI.OSOBY DO KONTAKTU

1. W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować się z Agnieszką Kukałowicz, adres e-mail: agnieszka.kukalowicz@qtravel.ai

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,

Załącznik nr 3. Wzór umowy.

Załącznik nr 4. Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. – jeśli wymagane

Załącznik nr 5. Oświadczenie o spełnieniu warunku “Wiedza i doświadczenie techniczne”

Załącznik nr 6. Oświadczenie o spełnieniu warunku “Potencjał techniczny”

Załącznik nr 7. Oświadczenie o spełnieniu warunku “Osoby zdolne do wykonania zamówienia”