Polskie Mosty Technologiczne

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie analizy marketingowej, finansowej i prawnej w celu wprowadzenia produktu na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Q&Q Sp. z o.o. na rynku docelowym. Numer umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne.

Całkowita wartość projektu: 120 000,00 PLN
Całkowita wartość dofinansowania projektu: 120 000,00 PLN