Trendy wyszukiwania podróży 2020. Część 9 – częstotliwość podróży a elastyczność w planowaniu wyjazdów turystycznych

Wiemy już  Trendy wyszukiwania podróży 2020. Część 8 – elastyczność w planowaniu podróży wypoczynkowych, z jaką elastycznością poszczególne grupy dochodowe traktują wybrane elementy pakietu turystycznego (transport, hotel, dystans podróży itp.). Tym razem przyjrzymy się, czy istnieje korelacja między częstotliwością wyjazdów a elastycznością, z jaką traktowane są poszczególne kryteria charakteryzujące planowany wyjazd wypoczynkowy.

W przypadku osób podróżujących jedynie raz w roku (patrz wykres 1) najmniej elastycznie traktowane są kwestie doboru osób towarzyszących i środka transportu (w każdym z tych przypadków 30% respondentów wybierało opcję „najniższa elastyczność”). Najbardziej elastycznie podróżni z tej grupy traktują kwestię budżetu (53% wskazań), co zapewne nie jest zaskoczeniem: wyjeżdżając tylko raz w roku zapewne nie chcą traktować ograniczeń finansowych, jako głównego wyznacznika wyboru oferty turystycznej. We wszystkich pozostałych kryteriach zachowana zostaje natomiast umiarkowana (średnia) elastyczność (między 30% a 40% wskazań).

Wykres 1: Z jaką elastycznością podchodzą do poszczególnych kryteriów osoby podróżujące raz w roku.

 

Osoby podróżujące dwa razy w roku (patrz wykres 2) jeszcze częściej niż w pierwszej grupie wskazywały niezwykle niską elastyczność w kwestii doboru osób towarzyszących (prawie połowa wskazań). Nie przywiązywały one nadmiernej wagi do kwestii wyboru środka transportu, natomiast wykazywały niewysoką elastyczność w obszarze terminów wyjazdu – dwukrotna podróż w ciągu roku to niewiele, zatem zapewne w tej grupie dominują osoby, które muszą z określonym wyprzedzeniem ustalać termin urlopu. Najwyższą elastyczność deklarowano w tej grupie w odniesieniu do rodzaju zakwaterowania (prawie 50% respondentów wskazało, że zakwaterowanie traktują z najwyższą elastycznością), a także w kwestii warunków pogodowych, jakie zastaną w miejscu docelowym podróży (47% respondentów swobodnie traktuje ten czynnik wyboru) oraz w odniesieniu do typu transportu i kierunku wyjazdu (w obu przypadkach 42% wskazań). Należy zatem uznać, że w zasadzie poza doborem towarzystwa, osoby podejmujące dwukrotne wyjazdy w ciągu roku pozostają niezwykle elastyczne we wszystkich prawie aspektach podróży.

 

Wykres 2: Z jaką elastycznością podchodzą do poszczególnych kryteriów osoby podróżujące 2 razy w roku.

W przypadku turystów podejmujących podróże trzykrotnie w ciągu roku (patrz wykres 3) brak elastyczności dotyczył – podobnie, jak w innych grupach – doboru towarzystwa (46% wskazań), ale także równie często budżetu (45%) i terminów wyjazdu (39%). Najwyższą elastyczność deklarowano natomiast w odniesieniu do dystansu (prawie połowa wskazań). W pozostałych przypadkach odpowiedzi „wysoka”, „średnia” i „niska” elastyczność pojawiały się w zasadzie z jednakową częstotliwością.

Wykres 3: Z jaką elastycznością podchodzą do poszczególnych kryteriów osoby podróżujące 3 razy w roku.

Podróżujący cztery razy w roku (patrz wykres 4) w zasadzie nie wskazywali kryteriów, które można byłoby uznać za szczególnie ograniczające. Nawet dobór osób towarzyszących (wskazywany najczęściej jako mało elastyczny) został wybrany jedynie przez 32% respondentów. Praktycznie we wszystkich kwestiach deklarowano natomiast wysoką elastyczność i we wszystkich kryteriach (poza doborem osób towarzyszących) były to duże liczby wskazań (między 40% a 52%).

Wykres 4: Z jaką elastycznością podchodzą do poszczególnych kryteriów osoby podróżujące 4 razy w roku.Wykres 4: Z jaką elastycznością podchodzą do poszczególnych kryteriów osoby podróżujące 4 razy w roku.

Silnie zróżnicowane wyniki charakteryzują natomiast grupę osób podejmujących 5 wyjazdów turystycznych w ciągu roku (patrz wykres 5). Brak elastyczności w kwestii doboru towarzystwa zadeklarowało aż 54% respondentów. 43% traktuje jako silne czynniki ograniczające daty wyjazdu i dobór transportu (w obu przypadkach 42% wskazań), a niewiele mniej (38%) – kierunek wyjazdu. Wysoką elastyczność deklarowano co prawda w odniesieniu do klimatu, doboru osób towarzyszących i rodzaju zakwaterowania, ale we wszystkich przypadkach takiego wyboru dokonało tylko 34% respondentów, co w przypadku zakwaterowania i doboru towarzystwa okazało się rzadszą odpowiedzią niż deklaracje bardzo niskiej elastyczności.

Wykres 5: Z jaką elastycznością podchodzą do poszczególnych kryteriów osoby podróżujące 5 razy w roku.

W grupie osób podróżujących 6 razy w ciągu roku (patrz wykres 6) utrzymuje się wysoka nieelastyczność jeśli chodzi o dobór towarzystwa na czas urlopu (47% wskazań) i stosunkowo duży odsetek osób (prawie 40%) traktujących z niską elastycznością wybór środka transportu. Największą elastyczność deklarowano natomiast w odniesieniu do dystansu i kierunku wyjazdu (w obu przypadkach 47% wskazań). W przypadku pozostałych kryteriów w zasadzie wyrównane były proporcje osób wybierających jedną z trzech odpowiedzi.

Wykres 6: Z jaką elastycznością podchodzą do poszczególnych kryteriów osoby podróżujące 6 razy w roku.

Podróżujący najczęściej (7 i więcej razy w roku) praktycznie we wszystkich kryteriach wskazywali na średnią elastyczność – w zasadzie w odniesieniu do każdej kwestii tę odpowiedź wybrało od 40% do 53% respondentów. Wyjątkiem był – jak zwykle – wybór osób towarzyszących (bardzo wyrównane proporcje liczby wskazujących każdą z trzech odpowiedzi) oraz kierunek wyjazdu, gdzie wskazywano bardzo wysoki poziom elastyczności (45% wskazań).

Wykres 7: Z jaką elastycznością podchodzą do poszczególnych kryteriów osoby podróżujące 7 razy w roku i więcej.

Podsumowując warto zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku korelacji z dochodami, częstotliwość podróży podejmowanych w ciągu roku nie zmienia faktu, że dobór osób towarzyszących jest dla nas ważniejszym czynnikiem wyboru i zarazem znaczącym ograniczeniem (brak elastyczności) w planowaniu podróży wypoczynkowych. Wszystkie pozostałe kryteria traktowane są przez nas – szczególnie w porównaniu z tym pierwszym – jako średnio- lub wysokoelastyczne. Pewne wahania w niektórych grupach dotyczyły dat wyjazdu (konieczność planowania urlopu wpływa na niższą elastyczność) lub budżetu (szczególnie w grupach deklarujących niską liczbę wyjazdów w roku), ale co do zasady należy uznać, że częstotliwość podróżowania nie wpływa jednoznacznie na wyższą lub niższą elastyczność, z jaką traktujemy wymienione w badaniu kryteria planowania wyjazdów turystycznych.

 

Zachęcamy do zapoznania się do zapoznania się z pozostałymi artykułami z tej serii:

  1. Część 1: Charakterystyka respondentów.
  2. Część 2: Jak często turyści podróżują w ciągu roku?
  3. Część 3: Czy lubimy długie pobyty wypoczynkowe w Polsce?
  4. Część 4: Zagraniczne podróże Polaków cz. 1.
  5. Część 5: Zagraniczne podróże Polaków cz. 2.
  6. Część 6: Z jakim wyprzedzeniem planujemy podróże turystyczne?
  7. Część 7: Z jakim wyprzedzeniem planujemy podróże turystyczne? – czynnik dochodowy.
  8. Część 8: Elastyczność w planowaniu podróży wypoczynkowych.
  9. Część 9: Częstotliwość podróży a elastyczność w planowaniu wyjazdów turystycznych.
  10. Część 10: Płeć a elastyczność w planowaniu wyjazdów turystycznych.

Najnowsze posty